ΕΧΚΣ – Δελτίο Τύπου 27/7/2017

Δελτίο Τύπου ΕΧΚΣ 29/11/2016 – Σύμβαση Έργου
29 Νοεμβρίου 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016
11 Αυγούστου 2017

ΕΧΚΣ – Δελτίο Τύπου 27/7/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Μ.

Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου 2017
Αρ.Πρωτ. : 307317(685)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ
1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’),
ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις
του, καθώς και το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/ές
Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής
Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό
στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr.). Για τον
πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο Δ11), επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ.: οικ.
31323/07-07-2017 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) -Γενική
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Δ΄ και
αφορά στην «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Χιονοδρομικό
Κέντρο Σελίου Βερμίου της Δ.Ε. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(ανήκει στην υποκατηγορία Α1 της 6ης ομάδας “Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής
ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής” με Α/Α 07)»

Φορέας υλοποίησης του έργου: Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου (Ε.Χ.Κ.Σ.) Ν.Π.Δ.Δ.Αθλητικό Κέντρο.

  • Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 25-07-2017 και ημερομηνία
    λήξης αυτής η 27-09-2017.
  • Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων
    εκπροσώπησής τους ορίζεται η 25-07-2017 και ημερομηνία λήξης αυτής η 24-08-2017.

 

1. Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) -Γενική Διεύθυνση
Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Δ΄ (τηλ. 2106417708 – Γ. Σουλτάτη ).

2. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών
περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των
πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας (τηλ.
2331353659) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
ειδικότερα στην ιστοθέση
(www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου ).

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» στις 25 Ιουλίου
2017.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον
παραπάνω φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α, της ΚΥΑ
αριθ. Οικ.: 1649/4/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β’).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.

Παναγιώτης Θ. Σπυρόπουλος

Δείτε περισσότερα στο σχετικό σύνδεσμο: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=491&admininfoid=2806

Δείτε το σχετικό PDF εδώ

pdf